СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ И РЕЗВЪДЧИЦИТЕ НА ДРЕБНИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Устав на СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ И РЕЗВЪДЧИЦИТЕ НА ДРЕБНИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
гр. София - 1324, област София, община Столична, район Люлин, ж.к. „Люлин - 9”, ул. „Минск” № 8

Глава първа

Общи положения


Чл. 1. Сдружението на гълъбовъдите и развъдчиците в Република България, отглеждащи породисти, наречено по-нататък в устава „Сдружение на гълъбовъдите и природолюбителите“ се създава като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяваща дейност в частна полза, със собствена банкова сметка, печат и емблема и се учредява за неопределен срок.
Чл. 2. Сдружението е доброволна, демократична, неполитическа организация на съмишленици.
Предмета на дейност на сдружението е отглеждането на породисти гълъби и други домашни животни като: декоративни домашни птици, екзотични птици, зайци, животни с ценни кожи и други. То обединява на доброволен принцип юридически лица, чиито членове се занимават с тази дейност или се интересуват от нея.
Чл. 3. Сдружението осъществява дейността си на територията на Република България съгласно настоящия устав и дейставащите в страната закони и други нормативни актове.
Чл. 4. Сдружението осъществява своята дейност във взаимодействие с всички природозащитни, екозащитни и други организации в България, които имат схнодни цели и задачи.
Чл. 5. Сдружението може да членува в сродни международни организации и да взема участие в организираните от тях изложби и други мероприятия, както и да организира подобни в Република България.
Чл. 6. Седалището и адреса на управление на сдружението е: гр. София - 1324, област София, община Столична, район Люлин, ж.к. „Люлин - 9”, ул. „Минск” №8.

Глава втора

Цели и средства за постигането им


Чл.7. Основните цели на сдружението са:
- Опазването и подобряването на наличния генетичен фонд местни породи и международно признати породи гълъби, представянето им пред европейската гълъбовъдна и развъдна общественост с цел вписването им в регистъра на породите.
- Развъждането и популяризирането на породисти гълъби.
- Развъждането и популяризирането на дребни домашни животни.
- Създаване в младото поколение на интерес към живата природа и култивирането на навици за нейното запазване.
Чл.8. За изпълнението на тези цели сдружението ще използва и осъществява следните дейности в интерес на обществото и на своите членове:
Чл.8.1. Организиране на селекционерите на гълъби и други дребни домашни животни в страната с оглед подпомагането им да реализират своите любителски желания и инициативи.
Чл.8.2. Създаване на лекторски и съдийски апарат и организиране на курсове и семинари за неговото и на отделни интересуващи се членове обучение, за повишаване на знанията и квалификацията по стандартите за отделните породи гълъби и дребни животни.
Чл.8.3. Създаване на картотека за водената селекционна работа на всеки член. Ежегодно опръстеняване на новите птици с одобрени от сдружението стандартни пръстени.
Чл.8.4. Утвърждаване на график за местните, регионалните и национални изложби, както и организиране на международни такива в страната и участие извън нея.
Чл.8.5. Представлява членовете си и защитава интересите им пред всички органи и институции.
Чл.8.6. Популяризиране на дейността чрез различни форми, печат, радио, телевизия и собствени нагледни пособия и агитационни материали.
Чл.8.7. Стимулиране подобряването на българските породи гълъби и тяхното представяне и разпространение в Европа.
Чл.8.8. Съвместно с ветеринарните поделения организира провеждането на ефективни и задължителни мероприятия по профилактиката и лечението на птиците и другите животни от най-разпространените заразни болести.
Чл.8.9. Информира членовете за тенденциите в световното гълъбовъдство и развъдничество и природолюбителство и измененията на стандартите.

Глава трета

Членство, права и задължения


Чл.9. Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всеки български или чуждестранен гражданин, който приема и спазва устава, плаща редовно членския си внос и допринася за развитието на гълъбовъдство и развъдничество и природолюбителството. Членуването е чрез дружества и клубове по региони.
Чл. 10. Като юридически лица в сдружението могат да членуват гълъбовъдни и развъдни дружества, гълъбовъдни клубове, търговски дружества, научни институти и други, които подпомагат дейността му.
Чл.11. Членовете на сдружението могат да членуват и в други сдружения със сходни цели и задачи при положение, че тези цели и задачи не противоречат на целите и задачите на съюза на гълъбовъдите и природолюбителите.
Чл. 12. За почетни членове на сдружението се удостояват български и чуждестранни физически лица, които със своята дейност, опит и познания имат особени заслуги за развитието на гълъбовъдството, развъдничеството и природолюбителството в страната и света. Те получават почетни грамоти и пожизнено членство в сдружението, не плащат членски внос и имат право на съвещателен глас в общото събрание.
Чл. 13. Учредители на сдружението са юридически лица, които на доброволен принцип се договарят за създаването му, за да обединят усилията си за развитието на гълъбовъдството, развъдничеството и природолюбителството в Република България.
Чл 13.1 Учредители на сдружението са лицата подписали устава при приемането му. Те автоматично стават членове на сдружението му.
Чл.13.2. Нови членове на сдружението се приемат от изпълнителния орган на същото, чрез подаване на молба, в която потвърждават, че спазват устава и ще плащат редовно членския си внос. Утвърждаването на членството става от Общото събрание.
Чл 13.3. всеки член на сдружението получава членска карта.
Чл. 14. Всеки член на сдружението има право:
- Да участва в Общото събрание ако е избран за делегат.
- Да предлага и участва в обсъждането на въпроси свързани с дейността на сдружението на всички структурни нива.
- Да избира и бъде избиран в ръководните органи на сдружението.
- Да бъде подпомаган и стимулиран в своята дейност.
- Да участва във всички национални, регионални и международни прояви на сдружението.
- Да ползва наличната в сдружението информация по отглеждането и селекцията, профилактиката и лечението на гълъбите и другите дребни животни, измененията в стандартите и друга отнасяща се за дейността на сдружението.
Чл. 15. Всеки член в сдружението е длъжен:
- Да спазва устава и да изпълнява решенията на Общото събрание и на управителния съвет.
- Да участва активно в дейността на сдружението при реализирането на целите и задачите му.
- Да отглежда породите гълъби само в чист вид като се стреми постоянно да ги усъвършенства.
- Да води родословна книга на ятото си и опръстенява младите птици само със стандартни пръстени одобрени от сдружението.
- Да изпълнява стриктно необходимата профилактика с оглед недопускане разпространението на заразни болести. При възникване на заразно заболяване в ятото му да уведоми органите на сдружението и прекрати участието си в изложби и други мероприятия до овладяване на заразата.
- При попадане на чужд гълъб в ятото му да уведоми ръководството за издирване на собственика и предаването му на него.
- Да не извършва или подпомага извършването на действия, които биха навредили на сдружението или уронили неговия авторитет, както и такива, които противоречат на законите в страната.
- Да внесе всъпителна вноска при приемането му в поделенията на сдружението и да плаща редовно членския си внос максимум на две вноски.
- За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава вноски.
Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:
Чл. 16.1. Доброволно с писмена молба до управителния съвет.
Чл. 16.2. С прекратяване дейността на юридическото лице.
Чл. 16.3 При изключване, което се извършва с решение на управителния съвет, когато членуващия не спазва устава или нарушава принципите на колегиалната етика, законите на страната, дава неверни данни за произхода и качеството на птиците си, извършва действие против интересите и целите на сдружението, не плаща членския си внос и други нарушения.
Решението може да се обжалва пред Общото събрание, чието решение е окончателно.
Чл.16.5. Прекратяващият членството си е длъжен да уреди всички задължения поети до момента на напускането.

Глава четвърта

Организационни структори и органи на управление


Чл. 17. Организационните структура на сдружението са:
региннално дружество, клуб по породи, управителен съвет на сдружението.
Чл.17.1. Регионалното дружество е юридическо лице, което се учредява на географски принцип за дадено населено място, където има най-малко 5 заинтересовани от създаването му физически лица. Дружеството приема устав в духа на този на сдружението и може да кандидатсва за негов член след решение на общото си събрание. Дружеството координира своята дейност с ръководството и природолюбителството, но се ръководи от постановките на своя устав и е напълно самостоятелно.
Чл. 17.2. Клубът по породи се изгражда на територията на цялата страна или регион и сдружава любителите на определена порода или няколко близки по екстериор породи гълъби, птици или други животни. Клубът е юридическо лице, със свой устав и ръководни органи.
Чл. 17.3 Сдружението обединява и ръководи всички местни дружества и специални клубове на територията на страната.
Чл. 18. Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет и Контролна комисия.
Чл. 19. Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се състои от представители на юридическите лица – членове на сдружението.
Чл. 19.1. Общото събрание има следните правомощия:
- Приема, изменя и допълва устава.
- Приема и други вътрешни актове
- Определя основните насоки за дейността на сдружението
- Утвърждава приетите от УС нови членове
- Взема решения за членство в други организации
- Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението
- Определя броя и избира с явно гласуване членовете на Управителния съвет за срок от пет години. За същия период избира с явно гласуване Председателя на Сдружението, който е и Председател на Управителния съвет.
- Утвърждава бюджета на сдружението
- Приема отчета за дейността на управителния съвет
- Взема решения относно размера на членския внос
- Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на устава или други вътрешни актове, както и на действащите в страната закони.
- Взема решения по други въпроси свързани с насоките и дейността на сдружението
Чл. 20.1. Решенията на ОС са задължителни за останалите органи на сдружението.
Чл. 20.2. ОС се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. В поканата, която се изпраща до всички членове се посочва дневният ред, датата, часът и мястото за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на видно място в сградата на управлението най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 20.3 Общото събрание е законно, ако на него присъстват минимум 50% + 1 от делегатите избрани от местните и регионални структури. Ако в определения час не се явяват необходимия брой членове то се отлага с един час и се провежда при същия дневен ред е се смята за законно независимо от броя на присъстващите членове.
Чл. 20.4.Всеки член на ОС има право на един глас.
Чл. 20.5.Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове с явно гласуване. Решенията за изменение на устава, за прекратяване дейността на сдружението или преобразуването му се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.20.6.Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него или негови близки роднини по права линия.
Чл. 20.7.На заседанията на ОС се води протокол, който се подписва от Председателя и секретар – протоколчика.
Чл. 21.Управителенсъвет
Чл.21.1.Управителният съвет е изпълнителен орган на сдружението, който организира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководи дейността му в периода между заседанията на ОС.
Чл. 21.2.Управителния съвет се състои от председател, двама заместници и 6 члена – общо 9 наброй. Чл.21.3.Редовните заседания на УС се свикват най-малко два пъти годишно. При писмено искане на една трета от членовете. Председателят е длъжен да свика заседание. Ако той не стори това в едномесечен срок, такова може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.
Чл.21.4.Заседанията се ръководят от Председателя и се провеждат ако присъстват поне половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 21.5.Управителният съвет има следните правомощия и задължения:
1. Да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
2 Да представлява сдружението пред държавни институции и юридически лица, както и да определя обема на представителната власт на негови членове.
3. Да се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.
4. Да изработва и приема планове и програми за дейността на сдружението
5. Да определя реда и организацията за дейността на сдружението, вида и броя комисии във връзка с дейността на сдружението, включително и касиера на сдружението като носи отговорност за това.
6. Да предлага на ОС размера на членския внос и определя начина за събирането му.
7. Да определя размера на платения персонал и възнаграждението му.
8. Да утвърждава направените разходи.
9. Да разпределя постъпилите парични средства от различни източници.
10.Да подготвя и внася в ОС проект за бюджет и отчет за дейността на съюза.
11. Да прави предложения за членство на сдружението в наши и международни сдружения и организации.
12. Да утвърждава предложенията на комисията по стандартите относно настъпилите изменения.
13. Да взема решения за сключване на договори за сътрудничество.
Чл.21.6.За присъстващ на заседанието на УС се счита член с когото има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващият заседанието.
Чл.21.7.Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.
Чл. 22.Председателят наУправителния съвет:
- Избира се от Общото събрание и представлява сдружението пред всички органи и организации в страната и чужбина.
- Отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на сдружението.
- Подписва всички документи, договори за сътрудничество у нас и в чужбина и всички останали актове на сдружението.
- След съгласуване с УС назначава щатния персонал и определя възнаграждението му.
- Разпорежда се с паричните средства на сдружението, като дава отчет на УС, който утвърждава направените разходи.
- Изпълнява всички други функции произтичащи от Устава и решенията на ОС и УС.
- Организира изпълнението на решенията на ОС и УС.
Чл.23.Контролната комисия се избира от Общото събрание. Състои се от Председател и двама члена. Тя контролира изпълнението на решенията на ОС и УС, а също така и изпълнението на бюджета на Сдружението. Същата изготвя доклад за своите констатации, който се предлага на Общо събрание за обсъждане и одобрение.

Глава пета

Имущество и парични средства


Чл.24. Сдружението има свой бюджет, собствена счетоводна отчетност и свои банкови сметки в лева и във валута.
Чл.25. Сдружението управлява и разпределя паричните постъпления от всички източници от страната и чужбина.
Членският внос на членовете юридически лица е 50 лева за година платим на две вноски.
Чл. 26. Имуществото на сдружението се състои от движими и недвижими имоти, вещни права, права върху интелектуалната собственост, парични средства, вземания, ценникнижа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.
Чл.27.Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало на годината се счита датата на вписването на сдружението в регистъра на Окръжния съд.
Чл. 28.Бюджетът на Сдружението се формира от:
- Годишен членски внос от членовете юридически лица.
- Постъпления от юридически и физически лица, дарения, помощи, субсидии.
- Постъпления от изложби, печатни издания, брошури и други свързани с дейността на сдружението.
Чл. 29. Бюджетът на сдружението се приема от УС и се утвърждава от ОС.С изразходването на паричните средства се разпорежда Председателят на УС съгласно чл.22, ал.4.
Чл. 30. При прекратяване на сдружението, имуществото му се разпределя между членовете съобразно направените от тях вноски.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на сдружението на гълъбовъдите и развъдчиците, отглеждащи породисти гълъби в Република България, проведено на 18.09.2004 година в град Шумен.
Настоящият устав е изменен и допълнен на ОС на сдружението на 30 март 2013 година в с.Вонеща вода, обл. Велико Търново.

Членски годишен внос - 50 лв.

Членове

Членове на Съюза могат да бъдат всички гълъбовъдни, птицевъдни, зайцевъдни сдружения, дружества и клубове на развъдчици на дребни домашни животни регистрирани на територията на България. В съюза не могат да членуват еднолично физически лица.

Списък на членове на СГРДДЖРБ към 2015г.:

1. Сдружение на природолюбителите гълъбовъди „Гълъб на мира” - гр. Шумен, Председател Станислав Кирилов Стефанов
2. Сдружение „Национално сдружение Белослатински двукачулен гълъб”, гр. София, Председател Данко Петков
3. Сдружение Дружество за декоративни животни и птици ”Златна Добруджа”, гр. Добрич, Председател Валентин Атанасов Димитров
4. Сдружение „Дружество на гълъбовъдите и природолюбителите Боляри”, гр. Велико Търново, Председател Сашо Иванов Кирчев
5. Сдружение Гълъбовъдно дружество „Мир”, гр. Разград, представлявано от Председателя Иван Георгиев Иванов
6. Кооперация "Кооперация на природолюбителите „Мир”, гр. Търговище, представлявано от Председателя Йордан Димитров Йорданов
7. Сдружение „Национален клуб Ориенталски мевки”, гр. Бургас, представлявано от Председателя Димитър Стефанов Станчев
8. Сдружение „Клуб на гълъбовъдите Хасковски карабаш”, гр. Хасково, представлявано от Председателя Ангел Райков Димитров
9. Сдружение „Сдружение на гълъбовъдите и природолюбителите МИР”, гр. Русе, Председател д–р Димитър Стефанов Станчев
10. Сдружение „Колю Фичето - 2006”, гр. Бяла, представлявано от Председателя Илия Георгиев Рацов
11. Сдружение „Национален клуб – Варненски гълъб”, гр. Варна, представлявано от Председателя Емил Георгиев Димитров
12. Сдружение „Национален клуб шуменски гълъб Шумен”, гр. Шумен, представлявано от Председателя Станислав Кирилов Стефанов
13. Сдружение „Клуб на гълъбовъдите и декоративни гълъби Бонония – 09 СОПД”, гр. Видин, Председател Илиян Витанов Илиев
14. Сдружение „Гълъбовъдно дружество Мир”, гр. Бургас, представлявано от Председателя Чанко Атанасов Колев
15. Сдружение „Гълъбовъдно дружество Дунав - Лом”, гр. Лом, представлявано от Председателя
16. Сдружение Дружество на любителите на гълъби и пойни птици и декоративни птици ”Дружба”, гр. Варна, представлявано от Председателя
17. Сдружение ”Клуб Птицевъд” - гр. Перник, представлявано от Председателя Серги Димитров Сергиев
18. Сдружение „Гълъбовъден клуб БГ Ролер”, с. Хърлец, представлявано от Председателя Ангел Борисов Ангелов
19. Сдружение „Плевенски гълъб”, гр. Плевен, представлявано от Председателя Ивайло Юлиев Петков
20. „Сдружение на гълъбовъдите и природолюбителите Кракра Пернишки”, гр. Перник, Председател Стефан Иванов Евгениев
21. Сдружение „Гълъбовъдно дружество - Вестоносец”, гр. Силистра, представлявано от Председателя Иван Иванов Фучиджиев
22. Сдружение „Зоо мания 2009 - Раднево”, гр. Раднево, представлявано от Председателя Йовчо Иванов Тенев
23. Сдружение на гълъбовъдите и природолюбителите „Севлиево - 2010” - гр. Севлиево, Председател Борислав Иванов Николов
24. Сдружение на природолюбителите „Белият гълъб”, гр. Преслав, представлявано от Председателя Йордан Нейков Йорданов
25. Сдружение на гълъбовъдите и зайцевъдите ”Хан Омуртаг”, гр. Омуртаг, представлявано от Председателя Павел Ефтимов Димитров
26. Сдружение Дружество на природолюбителите „Феникс”, гр. Карнобат, представлявано от Председателя Стефан Вичев Хазърбасанов
27. „Българска асоциация на развъдчиците на кокошеви и водоплаващи птици”, Велико Търново, Председател д–р Христо Луканов Христов
28. Сдружение на гълъбовъдите и природолюбителите „Мир - 2003”, гр. Пазарджик, Председател Георги Гърков, 0895 730 333
30. Гълъбовъдно дружество „Полет” гр. Дулово, представлявано от Председателя Ертан Рамадан Яшар
31. Сдружение „Кинг клуб България” - гр. Бургас, представлявано от Председателя Атанас Димов Дарачев, 0988 337 437
32. Гълъбовъдно дружество ”Марициана” - гр. Девня, представлявано от Председателя Диан Йорданов Георгиев
33. Сдружение на отглеждачите на дребни домашни животни Средец - София, София Област, Председател Константин Велинов Златков
34. Клуб „Кнежки преметак” - гр. Русе, представлявано от Председателите Даниел Късовски и Георги Нейчовски, 0898 583 601
35. Клуб "Руски гълъб" – гр. Ловеч, Представлявано от Председателя Йордан Рачев
36. Клуб на Китайския гълъб, представлявано от Председателя
37. Клуб розова долина Казанлък, представлявано от Председателя
38. Клуб Айтоски рогат гълъб, представлявано от Председателя Стоян Христов
39. Сдружение "ЕСКИ-ЗАРА-2110", представлявано от упълномощения Емил Цанев Минчев, 0896 157 059
40. Сдружение "Дунав - 2004" - гр. Оряхово, представлявано от упълномощения Стелиян Ангелов, 0899 167 635