СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ И РЕЗВЪДЧИЦИТЕ НА ДРЕБНИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Това е част от устава касаещ членстовото, правата и задълженията към СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ И РЕЗВЪДЧИЦИТЕ НА ДРЕБНИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

гр. София - 1324, област София, община Столична, район Люлин, ж.к. „Люлин - 9”, ул. „Минск” № 8

Глава трета от устава

Членство, права и задължения


Чл.9.
Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всеки български или чуждестранен гражданин, който приема и спазва устава, плаща редовно членския си внос и допринася за развитието на гълъбовъдство и развъдничество и природолюбителството. Членуването е чрез дружества и клубове по региони.

Чл. 10.
Като юридически лица в сдружението могат да членуват гълъбовъдни и развъдни дружества, гълъбовъдни клубове, търговски дружества, научни институти и други, които подпомагат дейността му.

Чл.11.
Членовете на сдружението могат да членуват и в други сдружения със сходни цели и задачи при положение, че тези цели и задачи не противоречат на целите и задачите на съюза на гълъбовъдите и природолюбителите.

Чл. 12.
За почетни членове на сдружението се удостояват български и чуждестранни физически лица, които със своята дейност, опит и познания имат особени заслуги за развитието на гълъбовъдството, развъдничеството и природолюбителството в страната и света. Те получават почетни грамоти и пожизнено членство в сдружението, не плащат членски внос и имат право на съвещателен глас в общото събрание.

Чл. 13.
Учредители на сдружението са юридически лица, които на доброволен принцип се договарят за създаването му, за да обединят усилията си за развитието на гълъбовъдството, развъдничеството и природолюбителството в Република България.
Чл 13.1
Учредители на сдружението са лицата подписали устава при приемането му. Те автоматично стават членове на сдружението му.
Чл.13.2.
Нови членове на сдружението се приемат от изпълнителния орган на същото, чрез подаване на молба, в която потвърждават, че спазват устава и ще плащат редовно членския си внос. Утвърждаването на членството става от Общото събрание.
Чл 13.3.
всеки член на сдружението получава членска карта.

Чл. 14.
Всеки член на сдружението има право:
- Да участва в Общото събрание ако е избран за делегат.
- Да предлага и участва в обсъждането на въпроси свързани с дейността на сдружението на всички структурни нива.
- Да избира и бъде избиран в ръководните органи на сдружението.
- Да бъде подпомаган и стимулиран в своята дейност.
- Да участва във всички национални, регионални и международни прояви на сдружението.
- Да ползва наличната в сдружението информация по отглеждането и селекцията, профилактиката и лечението на гълъбите и другите дребни животни, измененията в стандартите и друга отнасяща се за дейността на сдружението.

Чл. 15.
Всеки член в сдружението е длъжен:
- Да спазва устава и да изпълнява решенията на Общото събрание и на управителния съвет.
- Да участва активно в дейността на сдружението при реализирането на целите и задачите му.
- Да отглежда породите гълъби само в чист вид като се стреми постоянно да ги усъвършенства.
- Да води родословна книга на ятото си и опръстенява младите птици само със стандартни пръстени одобрени от сдружението.
- Да изпълнява стриктно необходимата профилактика с оглед недопускане разпространението на заразни болести. При възникване на заразно заболяване в ятото му да уведоми органите на сдружението и прекрати участието си в изложби и други мероприятия до овладяване на заразата.
- При попадане на чужд гълъб в ятото му да уведоми ръководството за издирване на собственика и предаването му на него.
- Да не извършва или подпомага извършването на действия, които биха навредили на сдружението или уронили неговия авторитет, както и такива, които противоречат на законите в страната.
- Да внесе всъпителна вноска при приемането му в поделенията на сдружението и да плаща редовно членския си внос максимум на две вноски.
- За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава вноски.

Чл. 16.
Членството в сдружението се прекратява:
Чл. 16.1. Доброволно с писмена молба до управителния съвет.
Чл. 16.2. С прекратяване дейността на юридическото лице.
Чл. 16.3 При изключване, което се извършва с решение на управителния съвет, когато членуващия не спазва устава или нарушава принципите на колегиалната етика, законите на страната, дава неверни данни за произхода и качеството на птиците си, извършва действие против интересите и целите на сдружението, не плаща членския си внос и други нарушения.
Решението може да се обжалва пред Общото събрание, чието решение е окончателно.
Чл.16.5. Прекратяващият членството си е длъжен да уреди всички задължения поети до момента на напускането.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на сдружението на гълъбовъдите и развъдчиците, отглеждащи породисти гълъби в Република България, проведено на 18.09.2004 година в град Шумен.
Настоящият устав е изменен и допълнен на ОС на сдружението на 30 март 2013 година в с.Вонеща вода, обл. Велико Търново.

Членски годишен внос - 50 лв.